Aquestes mesures s’han de tenir especialment en compte si es fa la comunicació o permisos  de les mobilitzacions a les autoritats públiques.  

Distància d’1,5 metres entre assistents, equivalent a un espai mínim de 2,5 m2  per assistent. 

Concentració estàtica sense desplaçament de la capçalera ni de la resta del  gruix d’assistents. 

Ús de mascareta obligatòria, excepte pels nenes/es menors de 6 anys. − Desenvolupament en espai públic, no tancat, prèviament notificat de forma  específica per l’organització amb una superfície lliure equivalent a 1,5 vegades els  metres quadrats resultants del càlcul d’assistents previst i l’espai per assistent. − L’espai públic no podrà incloure carrers d’ample inferior a 20 m ni la presència a  menys de 500 m de centres de caràcter social o sanitari, inclosos els hotels declarats  d’interès de l’autoritat sanitària o altres similars. 

− Delimitació perimetral de l’espai amb control d’accessos i d’aforament per garantir  no superar el nombre d’assistents previst (garantir l’espai de 2,5 m2 per persona). − Fer inscripcions o reserva prèvia que permeti tenir control de la convocatòria i el  seguiment posterior de contactes. 

− Foment de la higiene de mans amb gels hidroalcohòlics facilitats per l’organització  als principals accessos al perímetre de la concentració. 

− No es permet l’ús de pancartes o altres objectes compartits, excepte que siguin d’ús  individual. 

− No es permet el consum d’aliments durant la concentració. 

− No es permet l’ús de mobiliari urbà. 

− Reserva de carril lliure de 1,5 m per a accés net dels veïns de la zona. − Els accessos a l’espai de concentració s’hauran de fer respectant les limitacions de  mobilitat establertes en cada territori. 

− Establir el servei d’ordre adient per tal de garantir la seguretat dels participants i de  la resta de ciutadans. 

− Una vegada finalitzi l’acte, la concentració s’hauria de dissoldre, recollint i retirant de  la via pública tots els objectes inherents a la reunió. 

− Disposar d’una pòlissa de Responsabilitat Civil (RC) al corrent de pagament. 

IMPORTANT 

El dret a manifestació i participació política suposa una excepció a la restricció de mobilitat territorial (dins i fora de Catalunya), a la restricció de mobilitat nocturna (toc de  queda) i a la restricció de trobades de més de sis persones o dues bombolles de convivència;  d’acord amb els punts 2.j, 3, 5 i 8.5 de la Resolució SLT/275/2021 (actual normativa vigent). 

Cal portar certificat d’autoresponsabilitat